เกี่ยวกับเรา
บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด เกิดขึ้นจากแนวความคิดของ ทีมงานที่มีประสบการณ์ คลุกคลีอยู่ในวงการโรงงานอุตสาหกรรมมานาน และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบ และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ มากมายในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
ในการก่อสร้างโรงงานแต่ละครั้ง เจ้าของโครงการจะว่าจ้างออกแบบ (designers) และจัดให้มีผู้รับเหมา (contractors) เข้ามาประมูลงานก่อสร้าง (bidding) จากนั้นเมื่อได้ผู้รับเหมาจึงเริ่มทำการก่อสร้าง และมีผู้ควบคุมงาน (consultants) เพื่อบริหารงานก่อสร้างแล้วแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ในระยะหลังในวงการก่อสร้างโรงงานนั้น ได้มีรูปแบบการแข่งขันจากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเน้นระบบเบ็ดเสร็จ บริการครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนก่อสร้างแล้วเสร็จ (design build or turnkey) และส่วนมากจะแข่งขันเฉพาะด้านราคาที่ด้วยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้นเองของแต่ล่ะผู้รับเหมานั้นๆ
แต่ในความเป็นจริงสำหรับการก่อสร้างโรงงานนั้น ยังขาดผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาหลายอย่าง
ผลกระทบในระยะ 4-5 ปีหลังที่ผ่านมา ปัญหาของผู้รับเหมาในสภาวการณ์แข่งขันด้านงานก่อสร้าง ระบบเบ็ดเสร็จ (turnkey) มีรูปแบบการแข่งขันด้านการตลาดสูง จนทำให้เจ้าของโครงการเริ่มย้อนกลับมาคิด กลับมาตั้งคำถาม ความแตกต่าง ของแต่ละผู้รับเหมา คืออะไร
“ราคาและมาตรฐาน ชี้วัดกันตรงไหน”
จากแนวความคิดในด้วยระบบเบ็ดเสร็จที่ตัดผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานออก ทำให้เรา บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด จึงมุ่งเน้นและพัฒนาในเรื่องมาตรฐานทางด้านการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เราและเจ้าของงาน อุตสาหกรรม ได้พัฒนางานอุตสาหกรรมร่วมกัน
“บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด คือ มาตรฐานของงานอุตสาหกรรม”
ปัจจุบันผู้ออกแบบมีให้เลือกมากมาย “แต่จุดยืนและแนวทางของ บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด จะเป็นผู้ออกแบบเฉพาะทางด้านการ ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น” เพื่อตอบสนองความต้องการจากกลุ่มลูกค้า ด้านโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง
“การบริหารงานโครงการ” ในมุมมองของเราต่อการบริหารโครงการนั้น เรื่องงานนับว่าเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับเรา เพราะผลงานที่ผ่านมาเราสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องงานก่อสร้างได้ดีเสมอ
แต่เรื่องยากของการบริหารงานโครงการนั้น คือ เรื่องของคนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบหลักของงานก่อสร้างนั้นมีเพียงแค่ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเราผู้บริหารงานโครงการ บางครั้งความขัดแย้งหรือความเข้าใจไม่ตรงกันของแต่ล่ะฝ่ายเกิดขึ้นในการบริหารงานโครงการ มักจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน
แต่ด้วยวิธีการบริหารงานโครงการของเรา ทำให้เกิดการยอมรับทั้งสองฝ่าย ด้วยหลักการพิจารณาและการตัดสินใจที่ชอบธรรมและเป็นกลาง สามารถทำให้ทุกฝ่ายทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างไว้วางใจกัน มีเป้าหมายที่จะทำให้งานโครงการสำเร็จลุล่วงไปตามแผนงานที่ตั้งไว้
บทพิสูจน์จากผลงานที่ผ่าน ทำให้เราเชื่อมั่นในการทำงานของเรา ทั้งงานออกแบบโครงการ งานวางแผนโครงการและงานบริหารโครงการด้วยคำมั่นของเราต่อลูกค้าและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เราจะรักษาและพัฒนามาตรฐานทุกด้านของเราให้ดีต่อไป