ผลงานปี 2019
โครงการงานปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลเพื่อเป็น Co-working space and maker space มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
Owner : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
Location : ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
Business : มหาวิทยาลัยมหิดล
Scope : ออกแบบ
Contractors : -
Cost : 1,650,000.00 บาท